Σημαντική Ανακοίνωση: Ενημέρωση για τους υποψήφιους ωφελούμενους (19/7/2013)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» ενημερώνει τους υποψήφιους ωφελούμενους για τη δημοσιευμένη σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νομοθεσία 4144/2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις»
Σημαντική Ανακοίνωση: Ενημέρωση για τους υποψήφιους ωφελούμενους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» ενημερώνει τους υποψήφιους ωφελούμενους για τη δημοσιευμένη σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νομοθεσία 4144/2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύμφωνα με το άρθρο 30 «Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας»:

  1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
  2. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
  3. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι΄ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.